Verordening bouwproducten

Home » Brandwiki » Verordening bouwproducten
Definitie Verordening bouwproducten
Omschrijving Verordening van het Europees parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad (305/2011/EU, PbEU L88).

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie