Erf

Home » Brandwiki » Erf
Definitie Erf
Omschrijving Erf als bedoeld in bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (BOR).

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie

Voor het begrip “erf” is aansluiting gezocht bij het Besluit omgevingsrecht. In artikel 1, eerste lid, van bijlage II bij dat besluit is erf gedefinieerd als “al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, en, voor zover een bestemmingsplan of een beheersverordening van toepassing is, deze die inrichting niet verbieden.” Voor een verdere toelichting op dit begrip wordt verwezen naar de toelichting op het Besluit omgevingsrecht. Zie verder ook de toelichtingen op de begrippen “open erf”, “terrein” en “aansluitend terrein”.