Bevoegd gezag

Home » Brandwiki » Bevoegd gezag
Definitie Bevoegd gezag
Omschrijving Bevoegd gezag als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). In Nederland is het bevoegd gezag in een bepaalde zaak het bestuursorgaan dat bevoegd is omtrent die zaak besluiten te nemen of beschikkingen af te geven.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie