Bedrijfsnoodplan

Home » Brandwiki » Bedrijfsnoodplan
Definitie Bedrijfsnoodplan
Omschrijving Een bedrijfsnoodplan is een draaiboek waarin systematisch staat aangegeven wat de organisatie moet doen als een calamiteit zich voordoet. Een goed voorbereide hulpverlening draagt bij aan het zoveel mogelijk beperken van de gevolgen ervan voor mensen. Een stelsel van organisatorische en technische maatregelen en voorzieningen om de gevolgen van een bedrijfsnoodsituatie, mogelijk escalerend tot een (bedrijfs)ramp, zoveel mogelijk te beperken.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie

Een bedrijfsnoodplan heeft tot doel een organisatie, bedrijf of instelling goed voor te bereiden op een incident, calamiteit of andere verstoringen van haar/zijn primaire processen. Het bedrijfsnoodplan gaat over het ontwerpen en vervolgens implementeren van de bedrijfsnoodorganisatie (BNO) met inbegrip van de bedrijfshulpverlening (BHV) en de bijbehorende noodplannen. Het bedrijfsnoodplan bevat handvatten voor het beleid, de prestaties van de bedrijfsnoodorganisatie en de documentatie in het bedrijfsnoodplan.

Een incident of calamiteit heeft vaak rechtstreeks invloed op de continuïteit van de organisatie/bedrijfsvoering. 60% van het MKB gaat binnen één jaar na een brand failliet, na drie jaar is dat 75%. Bij andere organisaties leidt een calamiteit tot maatschappelijke of imagoschade.

De directie en/of bestuursleden van een organisatie of instelling zorgen voor een inventarisatie van de in en om het gebouwen aanwezige risico’s. Daarna wordt in overleg met de bevoegde autoriteit en eventuele verzekeraars een verantwoord pakket van beveiligingsmaatregelen en voorzieningen gekozen die betrekking hebben op het bedrijfsnoodplan. Hierbij worden de kosten in overweging genomen indien het bedrijf ten gevolge van een calamiteit enige tijd niet of slechts gedeeltelijk verder kan functioneren.

Een bedrijfsnoodplan is geen vrijblijvende keuze. Voor de uitvoering van het plan moet de organisatie kunnen terugvallen op een goed opgeleid en voorbereid team van bedrijfshulpverleners. Bij een calamiteit moeten de verantwoordelijkheden volledig duidelijk zijn.

Bron: BIO brandpreventie

Bedrijfsnoodplan NEN 8112